Újra lehet pályázni cigánymissziós szolgálat támogatásra a református gyülekezeteknek

334

A HEKS (Svájci Protestáns Egyházak Segélyszervezete) 2013 óta támogatja a Magyarországi Református Egyház cigányok közötti szolgálatát, 2021. január 1-től pedig új pályázati ciklus (Országprogram) indul, melyre már most várjuk református gyülekezetek jelentkezését.

1. A projekt kerete: a HEKS Országprogram és az MRE Cigánymissziós stratégiája

A HEKS és a Magyarországi Református Egyház (MRE) megállapodásának (Országprogram 2021-2024) egyik fontos célja az MRE gyülekezeteinek nyitottá tétele a romák, cigányok felé, illetve a roma/ cigány családok, gyermekek és fiatalok között folyó szolgálatának támogatása.

A megállapodás értelmében a HEKS pályázatot hirdet meg olyan gyülekezeti projektek (949.335 sz. projektek) támogatására, melyek célja a romák/cigányok egyházi és társadalmi befogadásának elősegítése. A projektek működési költségének támogatása mellett a HEKS az Országos Református Cigánymisszióval (amely a Zsinati Hivatal Missziói Irodájának része) együttműködve a pályázó gyülekezetek számára folyamatos kísérést és képzési lehetőséget is biztosít.

2. Pályázók köre, a támogatás összege és támogatási időszak:

Kizárólag az MRE gyülekezetei pályázhatnak.

A program egy-egy gyülekezetet a projekt céljaitól és tevékenységeitől függően évi 2,5-3 millió forinttal kíván támogatni 2024-ig, és elvárja a gyülekezet – mint helyi közösség – aktív hozzájárulását a programhoz.

3. A pályázat célja:

A pályázat célja a romák/cigányok társadalmi és egyházi befogadásának elősegítése. Ennek részeként támogatja gyülekezetek befogadóbbá válását, az integrált közösségek fejlesztését, valamint a roma/cigány gyermekek tanulmányi előmenetelét, szociális és életkészségeinek erősítését szolgáló programokat.

4. A projektek tartalma:

1. Struktúra és kapacitásépítés – szerződéses kötelezettség

A gyülekezet kötelezően részt vesz a HEKS szervezésében megrendezendő 6 workshopon a 4 év alatt, illetve minimum 6 online mentoráción, melyek a program gyakorlati megvalósulását segítik; évente 2 országos Cigánymissziós eseményen képviselteti magát; partnerséget köt és tart fenn releváns intézményekkel, szervezetekkel.

2. Közösségépítés, közösségfejlesztés – kötelező vállalások + minimum 1 választható tevékenység

Kötelező vállalások: – keresztyén közösségépítés, közösségfejlesztés tréningen való részvétel (a feljebb említett workshopok keretében)

– romák és nem-romák közös bevonásán alapuló tevékenységek (vallási töltettel)

– önkéntesek bevonása

Választható tevékenységek:

– Társadalmi sokszínűséget népszerűsítő alkalmak szervezése

– Roma/cigány örökség, kultúra megismertetése – események

3. Gyermekek támogatása – kötelező vállalások + minimum 1 választható tevékenység

Kötelező vállalások: – Személyiségfejlesztés és csoportos viselkedés-fejlesztés: motivációs workshopok, kommunikáció és konfliktuskezelés fejlesztése, identitáserősítés, pályaorientáció – szabadidős tevékenységek (kirándulás, tábor, játszóház)

– keresztény értékekre való alapozás a roma/cigány gyerekek hitbeli megerősítésére (hittanórák, hittantábor, stb)

Választható tevékenységek:

– Tanoda – minimum 20 iskolás korú gyermek bevonásával, minimum 2 pedagógussal

– Iskolás kor alatti gyermekek támogatása
0-3 éves kor között: baba-mama-papa klub – minimum 12 család bevonásával
3-6 éves kor között: kisgyermekkori fejlesztés – minimum 12 család bevonásával

– Roma lányok mentorálása – minimum 10 roma lány és 2 mentor szakember, az iskolai lemorzsolódás megelőzése és/vagy csökkentése érdekében.

4. Szükséges feltételek:

 • előkészítés, helyzetelemzés: gyermekek és szüleik közötti igényfelmérés
 • célokról és tevékenységekről terv készítése
 • a gyermekek és felnőttek bevonása és programban tartása
 • projektmenedzsment, könyvelés és adminisztráció
 • a szülőkkel való aktív kapcsolattartás, családlátogatások, a szülők önkéntes munkába való bevonása
 • a munkatársi csapat feladat- és felelősség megosztása
 • féléves leíró jelentések és pénzügyi beszámolók elkészítése a HEKS számára

5. Alapvető kiválasztási kritériumok

 • a helyi viszonyok figyelembe vétele
 • a gyülekezet meglévő erőforrásainak és lehetőségeinek mozgósítása
 • a projektben önkéntesen szolgáló gyülekezeti tagok együttműködése, akik rendszeresen részt vesznek a projekt eseményein, és vállalják az összekötő szerepet a gyülekezet és a projekt között
 • a projektben közvetlenül részt nem vevő gyülekezeti tagok cigányok iránti érzékenyítésének célként való megjelenése
 • a közösségfejlesztés módszerének használata, amely a cigány közösségek erőforrásainak mozgósítását és felelősségérzetének növelését célozza
 • a gyülekezet nyitottsága és elkötelezettsége a szükségben lévők felé, melyben a célcsoport társadalmi háttere, hite, vagy gyülekezeti taggá válási esélyei nem lehetnek befolyásoló tényezők
 • a projektek szociális, képzési és/ vagy lelki tevékenységekből is állhatnak. A tevékenység nem lehet csupán az evangélizáció eszközeként használt módszer
 • a pályázó gyülekezetek együttműködésre való törekvése mind a helyi érintett szervekkel (iskolákkal, szociális intézményekkel, gyermek jóléti szolgálatokkal, helyi önkormányzatokkal, nonprofit szervezetekkel együttműködési megállapodások benyújtásának lehetősége), mind az MRE cigánymissziós hálózatával (konfernciákon való részvétel, műhelymunkák, jó gyakorlatok megosztása)
 • a projektben résztvevő gyülekezetek vállalása évi legalább egy nyílt nap megszervezésére, illetve más HEKS partner gyülekezetek számára tereplátogatási lehetőség biztosítása
 •  az elbírálásnál előnyt élveznek azok a gyülekezetek, amelyek olyan településen működnek, ahol magas a hátrányos helyzetű és roma lakosság aránya

6. Képzés és partnerség

– A gyülekezeti munkatársak készségeinek fejlesztése céljából képzési lehetőségeket biztosítunk, amelyeken a részvétel ajánlott.

– A HEKS felajánlja a kapcsolatteremtést potenciális svájci testvérgyülekezetekkel.

7. A pályázási folyamat

A pályázati csomag (aminek kitöltéséhez igénybe lehet venni a projektkoordinátor segítségét) letölthető a ciganymisszio honlap alsó, Letöltések menüjéből, vagy ide kattintva.

A beadandó csomag tartalma:

pályázati adatlap

projektterv

szakmai terv (Logframe)

költségvetés tervezet

presbitériumi szándéknyilatkozat

egyházkerületi ajánlás

A pályázati beadványokat a HEKS magyarországi felelőse és a felettese bírálja el a beadástól számított 45 napon belül. Hiánypótlásra a felkérés után 15 napig van lehetőség.

A szerződés az MRE, az adott gyülekezet és a HEKS között jön létre.

A pályázati nyomon követés és beszámolás a projektkoordinátoron keresztül történik (tereplátogatások, naplók, féléves jelentések és pénzügyi beszámolók formájában).

pénzügyi ellenőrzésre az MRE-HEKS projektkoordinátora auditáló céget kérhet fel. Minden projekt legalább egyszer auditálásra kerül.

8. Finanszírozás

– A támogatás ütemezése: az első részlet a szerződés megkötése után, a további részletek a félévenkénti beszámolók elfogadása után kerülnek kifizetésre, augusztusban, illetve márciusban.

– A hozzájárulást kizárólag a pályázati beadványban és a szerződésben meghatározott projekt céljaira lehet felhasználni.

– Szükséges önerő: 1. évben minimum 20%, 2. évben minimum 30%, 3. évben minimum 40%, (4. év 45% további évek 50%) amelytől hátrányos helyzetű térségek esetében 5- 15%-ban el lehet térni. Az önerő lehet pénzbeli, illetve természetbeni (önkéntes munka, terem, étel stb.) hozzájárulás. A költségvetési terv tartalmazza mind a pénzbeli, mind a természetbeni önerőt.

– Minden eredeti számlának, bizonylatnak és pénzügyi feljegyzésnek, mely a HEKS támogatás részét képezi, elérhetőnek kell lennie a HEKS számára. A HEKS ezeket a dokumentumokat kikérheti, és fénymásolatokat készíthet róluk.

– A támogatás egyes részletei megérkezésekor a megérkezés igazolását a bankszámla kivonat másolatával együtt a gyülekezetnek el kell küldeni a projektkoordinátornak.

– A támogatott gyülekezeteknek köztartozástól mentesnek kell lenniük.

9. Fenntarthatóság

A HEKS és az MRE célja, hogy olyan tevékenységek és eredmények jöjjenek létre, amelyek a későbbiekben is hasznosíthatóak. A projektbe bevont családok, illetve gyermekek utánkövetése a projekt lezárása után is felelőssége a gyülekezetnek. A beszerzett eszközöket, felszerelést és berendezést biztosítani kell az esetleges későbbi tevékenységek számára, mely a gyülekezet gyermekek közötti szolgálatát erősíti. A megszerzett szakmai tapasztalat célja, hogy a további programok megvalósítását, akár további források elnyerését segítse.

10. A pályázat beadási címe és határideje

A pályázatokat elektronikus formában várja a Magyarországi Református Egyház Zsinati Hivatalának Missziói Irodája az ignacz.andrea@reformatus.hu e-mail címre, 2020. november 15-ig.

11. További felvilágosítás kérhető:

Ignácz Andrea, MRE-HEKS gyülekezeti projektkoordinátortól az alábbi elérhetőségek egyikén:

Telefon: +36 30-985-2213

E-mail: ignacz.andrea@reformatus.hu

Forrás : http://ciganymisszio.reformatus.hu

Annak érdekében, hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújthassuk, a c-1.hu sütiket (cookie-kat) használ. Elfogadom További információk

Adatvédelem és sütik irányelve